holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt