dán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
I fortsættelse af...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
I henhold til...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Med venlig hilsen
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt