cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
V návaznosti na...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
S pozdravem,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
S úctou,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt