angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt