vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Kính thư,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt