angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt