eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Estimata John
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt