kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt