vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Kính thư,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt