svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt