kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt