portugál | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Honnan ismered a jelentkezőt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Nagyon pozitív értékelésnél
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Pozitív értékelésnél
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Pozitív értékelésnél
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor