olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Bäste herrn,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa frun,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Honnan ismered a jelentkezőt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... utmärkte sig genom att ...
...si è distinto/a più volte per...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hens största talang är / finns inom ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hen är en kreativ problemlösare.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hen har en bred kompetens.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hen hanterar ansvar väl.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
È estremamente portato per...
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
I suoi doveri principali erano:
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
A jelentkező pozitív értékelése
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Nagyon pozitív értékelésnél
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Pozitív értékelésnél
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Pozitív értékelésnél
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor