kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa frun,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Det glädjer mig att agera som referens för ...
很高兴可以为...做推荐
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
在他...时加入...,我和他初次认识
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
我很高兴能为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Honnan ismered a jelentkezőt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... utmärkte sig genom att ...
...以...区别于其他人
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hens största talang är / finns inom ...
他/她最大的才能在于...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hen är en kreativ problemlösare.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hen har en bred kompetens.
他/她拥有众多技能。
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hen hanterar ansvar väl.
他/她能很好的处理各种责任。
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
他/她在...方面拥有广泛知识
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
他/她总是积极参加...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
他/她的主要职责是...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
他/她每周的工作包括...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
A jelentkező pozitív értékelése
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Nagyon pozitív értékelésnél
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pozitív értékelésnél
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...总能高质量地按时完成工作。
Pozitív értékelésnél
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor