angol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Bäste herrn,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa frun,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Honnan ismered a jelentkezőt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Nagyon pozitív értékelésnél
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pozitív értékelésnél
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pozitív értékelésnél
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor