svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Bästa frun,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Puedo recomendar abiertamente a X...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
X se distinguió por su...
... utmärkte sig genom att ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Su más considerable talento es...
Hens största talang är / finns inom ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hen är en kreativ problemlösare.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hen har en bred kompetens.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hen hanterar ansvar väl.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Sus principales responsabilidades fueron...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Sus tareas diarias involucraban...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pozitív értékelésnél
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pozitív értékelésnél
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor