magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Apreciados Señores:
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölygem/Uram!
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Puedo recomendar abiertamente a X...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Honnan ismered a jelentkezőt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Honnan ismered a jelentkezőt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
X se distinguió por su...
...megkülönböztette magát a ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Su más considerable talento es...
A legnagyobb erőssége a ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... kreatív problémamegoldó
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Tiene una amplia gama de habilidades.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Sus principales responsabilidades fueron...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
A jelentkező pozitív értékelése
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pozitív értékelésnél
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pozitív értékelésnél
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pozitív ajánlólevél lezárásakor