lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Honnan ismered a jelentkezőt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Honnan ismered a jelentkezőt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
A jelentkező pozitív értékelése
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pozitív értékelésnél
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pozitív értékelésnél
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor