cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
É com satisfação que forneço referências sobre...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... distinguiu-se por ...
... vynikal(a) v... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
O seu maior talento é ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
On/ona řeší problémy efektivně.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
On/ona má obsáhnou znalost...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
On/ona je iniciativní v... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Suas principais responsabilidades eram...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Nagyon pozitív értékelésnél
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Pozitív értékelésnél
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Pozitív értékelésnél
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor