cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Gentilissimo,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
A chi di competenza,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...si è distinto/a più volte per...
... vynikal(a) v... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
....dispone di una vasta gamma di abilità.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
On/ona má obsáhnou znalost...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
È estremamente portato per...
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Ha sempre preso parte attiva in...
On/ona je iniciativní v... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
I suoi doveri principali erano:
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
A jelentkező pozitív értékelése
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Nagyon pozitív értékelésnél
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Pozitív értékelésnél
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Pozitív értékelésnél
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor