kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölygem/Uram!
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
很高兴可以为...做推荐
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
在他...时加入...,我和他初次认识
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
我毫不犹豫为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
我很高兴能为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Honnan ismered a jelentkezőt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Honnan ismered a jelentkezőt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...megkülönböztette magát a ...
...以...区别于其他人
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
A legnagyobb erőssége a ...
他/她最大的才能在于...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
... kreatív problémamegoldó
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
他/她拥有众多技能。
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
他/她能清楚地表达自己的想法。
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Jól kezeli a felelősséget is.
他/她能很好的处理各种责任。
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
... mindig aktív szerepet vállal a ...
他/她总是积极参加...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
他/她的主要职责是...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Heti feladatai magába foglalták a ...
他/她每周的工作包括...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
A jelentkező pozitív értékelése
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Nagyon pozitív értékelésnél
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pozitív értékelésnél
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...总能高质量地按时完成工作。
Pozitív értékelésnél
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
我认为...应该被优先考虑,因为...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor