thai | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

관계자님께 드립니다.
เรียน ท่าน
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
้เรียน ท่าน
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
เรียน ท่านทั้งหลาย
Hivatalos, több címzett
관계자분(들)께 드립니다.
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
김철수님께 드립니다.
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
최수경님께 드립니다.
เรียน คุณ สมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
최수경님께 드립니다.
เรียน คุณ สมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
최수경님께 드립니다.
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Honnan ismered a jelentkezőt
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Honnan ismered a jelentkezőt
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
A jelentkező pozitív értékelése
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Nagyon pozitív értékelésnél
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Pozitív értékelésnél
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Pozitív értékelésnél
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Pozitív ajánlólevél lezárásakor