kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

관계자님께 드립니다.
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
관계자분(들)께 드립니다.
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
김철수님께 드립니다.
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
최수경님께 드립니다.
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
최수경님께 드립니다.
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
최수경님께 드립니다.
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
很高兴可以为...做推荐
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
在他...时加入...,我和他初次认识
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
我毫不犹豫为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
我很高兴能为...写推荐信
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Honnan ismered a jelentkezőt
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Honnan ismered a jelentkezőt
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...以...区别于其他人
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
他/她最大的才能在于...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
他/她拥有众多技能。
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
他/她能很好的处理各种责任。
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
他/她在...方面拥有广泛知识
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
他/她总是积极参加...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
他/她的主要职责是...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
他/她每周的工作包括...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
A jelentkező pozitív értékelése
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Nagyon pozitív értékelésnél
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pozitív értékelésnél
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...总能高质量地按时完成工作。
Pozitív értékelésnél
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pozitív ajánlólevél lezárásakor