román | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
很高兴可以为...做推荐
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
在他...时加入...,我和他初次认识
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我毫不犹豫为...写推荐信
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我很高兴能为...写推荐信
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Honnan ismered a jelentkezőt
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...以...区别于其他人
... s-a distins prin.... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
他/她最大的才能在于...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
他/她拥有众多技能。
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
他/她能清楚地表达自己的想法。
... își comunică ideile clar și univoc.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
他/她能很好的处理各种责任。
... face față cu ușurință responsabilităților.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
他/她在...方面拥有广泛知识
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
他/她总是积极参加...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
他/她的主要职责是...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
他/她每周的工作包括...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
A jelentkező pozitív értékelése
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Nagyon pozitív értékelésnél
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Pozitív értékelésnél
...总能高质量地按时完成工作。
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Pozitív értékelésnél
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
我认为...应该被优先考虑,因为...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor