lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
很高兴可以为...做推荐
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
在他...时加入...,我和他初次认识
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我毫不犹豫为...写推荐信
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我很高兴能为...写推荐信
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znam ... od... i jako... w...
Honnan ismered a jelentkezőt
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Honnan ismered a jelentkezőt
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...以...区别于其他人
...wyróżniał/-a się...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
他/她最大的才能在于...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
他/她拥有众多技能。
...posiada wiele różnych umiejętności.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
他/她能清楚地表达自己的想法。
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
他/她能很好的处理各种责任。
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
他/她在...方面拥有广泛知识
... posiada szeroką wiedzę...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
他/她总是积极参加...
Zawsze bierze czynny udział w...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
他/她的主要职责是...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
他/她每周的工作包括...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
A jelentkező pozitív értékelése
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Nagyon pozitív értékelésnél
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pozitív értékelésnél
...总能高质量地按时完成工作。
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pozitív értékelésnél
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
我认为...应该被优先考虑,因为...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor