svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Geachte heer
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Bästa frun,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... onderscheidde zich door ...
... utmärkte sig genom att ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hens största talang är / finns inom ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hen är en kreativ problemlösare.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hen har en bred kompetens.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hen hanterar ansvar väl.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Nagyon pozitív értékelésnél
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pozitív értékelésnél
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pozitív értékelésnél
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor