lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Monsieur,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
C'est avec plaisir que je recommande...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znam ... od... i jako... w...
Honnan ismered a jelentkezőt
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Honnan ismered a jelentkezőt
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... se distingue par...
...wyróżniał/-a się...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Sa qualité principale est ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Il/elle possède une large palette de compétences.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Il/elle communique ses idées clairement.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... posiada szeroką wiedzę...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Il/elle participe activement dans...
Zawsze bierze czynny udział w...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Ses principales fonctions consistaient en...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
A jelentkező pozitív értékelése
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Nagyon pozitív értékelésnél
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pozitív értékelésnél
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pozitív értékelésnél
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor