magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Honnan ismered a jelentkezőt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Honnan ismered a jelentkezőt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
A jelentkező pozitív értékelése
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pozitív értékelésnél
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pozitív értékelésnél
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pozitív ajánlólevél lezárásakor