holland | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distingis per...
... onderscheidde zich door ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Pozitív értékelésnél
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Pozitív értékelésnél
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor