portugál | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Honnan ismered a jelentkezőt
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Nagyon pozitív értékelésnél
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Pozitív értékelésnél
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Pozitív értékelésnél
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor