angol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Vážený pane,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dobrý den,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Honnan ismered a jelentkezőt
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Honnan ismered a jelentkezőt
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
A jelentkező erősségeinek bemutatása
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Nagyon pozitív értékelésnél
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pozitív értékelésnél
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pozitív értékelésnél
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor