magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Honnan ismered a jelentkezőt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Honnan ismered a jelentkezőt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
A jelentkező pozitív értékelése
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Nagyon pozitív értékelésnél
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pozitív értékelésnél
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pozitív értékelésnél
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pozitív ajánlólevél lezárásakor