lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Honnan ismered a jelentkezőt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Honnan ismered a jelentkezőt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
A jelentkező pozitív értékelése
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Nagyon pozitív értékelésnél
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pozitív értékelésnél
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pozitív értékelésnél
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor