holland | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Dear Sir,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
A jelentkező pozitív értékelése
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Nagyon pozitív értékelésnél
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Pozitív értékelésnél
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Pozitív értékelésnél
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor