cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Dear Sir,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Dear Sirs,
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Honnan ismered a jelentkezőt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
A jelentkező pozitív értékelése
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Nagyon pozitív értékelésnél
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Pozitív értékelésnél
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Pozitív értékelésnél
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor