kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Thưa ông,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Các thế mạnh của tôi là...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Chuyên ngành của tôi là...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Tôi có khả năng... và...
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Kĩ năng giao tiếp tốt
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Khả năng suy diễn, lý luận
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Khả năng suy nghĩ logic
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Kĩ năng phân tích
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Kĩ năng thương lượng
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Kĩ năng thuyết trình
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Kính thư,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Trân trọng,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Kính thư,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Thân ái,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek