koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

เรียน คุณผู้ชาย
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน คุณผู้หญิง
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
เรียน ท่านทั้งหลาย
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
เรียนคุณ สมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน นางสาว สมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
จุดแข็งของฉันคือ...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
ทักษะในการวิเคราะห์
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
ทักษะในการนำเสนอ
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
ด้วยความเคารพ
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความเคารพ
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek