holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

เรียน คุณผู้ชาย
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน คุณผู้หญิง
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
เรียนคุณ สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
จุดแข็งของฉันคือ...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
ทักษะในการนำเสนอ
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek