kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Vördsamt,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek