angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Bäste herrn,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Bra presentationsteknik
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Vördsamt,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek