kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek