görög | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Meus pontos fortes são...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Η ειδικότητά μου είναι...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Eu tenho experiência em /com ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelente habilidade de comunicação
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Raciocínio dedutivo
Επαγωγική λογική
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Pensamento lógico
Λογική σκέψη
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Habilidades analíticas
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bom relacionamento interpessoal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Habilidades de negociação
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidades de comunicação
Ικανότητες παρουσίασης
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estou disponível para entrevista em ..
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atenciosamente,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Lembranças,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek