görög | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Уважаемый г-н ...
Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor
Прошу принять меня на должность...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Мои сильные стороны:...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Я специализируюсь на...
Η ειδικότητά μου είναι...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
За время работы в ... я развил свои навыки...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Мой родной язык..., я также говорю по...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Я отлично владею...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Я свободно говорю по...
Έχω μια καλή γνώση της...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Я являюсь продвинутым пользователем...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Отличные коммуникативные навыки
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Логическая аргументация
Επαγωγική λογική
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Логическое мышление
Λογική σκέψη
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Аналитические способности
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére
Высокие личностные качества
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Переговорческие навыки
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Презентационные навыки
Ικανότητες παρουσίασης
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Я свободен...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
С уважением...
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
С уважением...
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek