görög | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Sehr geehrter Herr,
Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Lieber Herr Schmidt,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Zu meinen Stärken zählen...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mein Fachgebiet ist...
Η ειδικότητά μου είναι...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Έχω μια καλή γνώση της...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
schlussfolgerndes Denken
Επαγωγική λογική
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
logisches Denken
Λογική σκέψη
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
analytische Fähigkeiten
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére
hohe soziale Kompetenz
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Verhandlungsgeschick
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Präsentationsfähigkeiten
Ικανότητες παρουσίασης
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Mit freundlichen Grüßen
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek