német | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
Zu meinen Stärken zählen...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mein Fachgebiet ist...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
schlussfolgerndes Denken
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
logisches Denken
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
analytische Fähigkeiten
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
hohe soziale Kompetenz
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
Verhandlungsgeschick
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
Präsentationsfähigkeiten
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek