angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiczne myślenie
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Zdolności analityczne
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek