svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Logiskt tänkande
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek