koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek