kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek