angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Mi aludas al via reklamo en... de la....
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi ŝatus labori por vi, por...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Miaj fortoj estas...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mia areo de kompetenteco estas...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mi havas bonegan komandon de...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mi havas mezan scion de...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mi havas... jarojn de sperto en...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Mi estas sperta uzanto de...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukta rezonado
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logika rezonado
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analizaj kapabloj
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bonaj interhomaj kapabloj
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negocadaj kapabloj
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentaj kapabloj
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Vi trovos mian karierresumo kune.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Vi povas akiri referencojn el...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Mi estas disponebla por intervjuo la...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Altestime,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Altestime,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek